महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग सर्व भरती पदे :

आपल्या महाराष्ट्र लोकसेवा या आयोगाच्या अंतर्गत येथे सर्व पदे

🔻सहायक कक्ष अधिकारी.
🔻राज्य कर निरीक्षक.
🔻पोलीस उप निरीक्षक.
🔻दुय्यम निबंधक.
🔻दुय्यम निरीक्षक.
🔻तांत्रिक सहायक .
🔻कर सहायक.
🔻लिपिक-टंकलेखक या सर्व पदांच्याकरिता भरती प्रक्रिया ही होणार आहे•

आपल्या महाराष्ट्र लोकसेवाच्या आणि आयोगाच्या भरतीची संपूर्ण शैक्षणिक पात्रता बघुन घ्या:

•1. सहायक व कक्ष अधिकारी :– 1. उद्योग निरीक्षक,
गट-क संवर्ग वगळून इतर पुर्ण संवर्गासाठी व महत्त्वाचे मान्यताप्राप्त असलेल्या विद्यापीठाची पदवी नाहीतर किंवा आपल्या महाराष्ट्र शासनाच्या पदवीस समानतुल्य म्हणुन मान्यता, प्राप्त केलेली असलेली अर्हता हवी.

•2. उद्योग व निरीक्षक, गट-क संवर्गाकरीता व शैक्षणिक अर्हता

खालीलप्रमाणे संपूर्ण व्यवस्थित रीत्या राहीलच :- (1) सांविधिक विदयापीठाची, अभियांत्रिकी मधील (स्थापत्य अभियांत्रिकी तसेच स्थापत्य अभियांत्रिकी मधील विषयांच्या गटांशी संलग्न असलेल्या वास्तुविद्या, नगररचना इत्यादी विषयांव्यतिरिक्त) किंवा तंत्रज्ञानामधील किमान पदविका, किंवा
(II) विज्ञान शाखेतील सांविधिक विद्यापीठाची पदवी.

•3. मराठी भाषेचे ज्ञान परिपुर्ण आवश्यक आहे.

•2. राज्य आणि कर निरीक्षक :– 1. उद्योग निरीक्षक, गट-क संवर्ग हा वगळता , सोडुन इतर सर्व संवर्गासाठी मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची पदवी किंवा आपल्या महाराष्ट्र या शासनाने पदवीस समानतुल्य म्हणून मान्य केलेली ही अर्हता.

•2. उद्योग निरीक्षक, गट-क संवर्गाच्याकरीता शैक्षणिक अर्हता ही खालीलप्रमाणे राहीलच :- (I) सांविधिक या विदयापीठाची, अभियांत्रिकी मधील (स्थापत्य अभियांत्रिकी तसेच स्थापत्य अभियांत्रिकी मधील तसेच या विषयांच्या गटांशी संलग्न असलेल्या या वास्तुविद्या, नगररचना आणि इत्यादी सर्व विषयांव्यतिरिक्त) तसेच किंवा तंत्रज्ञानामधील किमान पदविका, आणि किंवा (II) विज्ञान या शाखेतील सांविधिक या विद्यापीठाची पदवी प्राप्त.
•3. मराठी या भाषेचे ज्ञान हे परिपूर्ण आवश्यक आहे.

•3. पोलीस उप निरीक्षक :– 1. उद्योग निरीक्षक, आणि तसेच गट-क संवर्ग वगळता इतर सर्व संवर्गासाठी मान्यताप्राप्त उया विद्यापीठाची पदवी ही हवी किंवा आपल्या महाराष्ट्र या शासनाने पदवीस समतुल्य म्हणून मान्य ही केलेली अर्हता.

•4. दुय्यम निबंधक :– 1. उद्योग निरीक्षक, आणि गट-क संवर्ग सोडून इतर पूर्ण संवर्गासाठी मान्यताप्राप्त या विद्यापीठाची पदवी किंवा महाराष्ट्र या शासनाने पदवीस समानतुल्य व म्हणून मान्यता केलेली ही अर्हता.
•2. उद्योग निरीक्षक, गट-क या संवर्गाकरीता शैक्षणिक ही अर्हता खालीलप्रमाणे राहील :- (1) सांविधिक या विदयापीठाची, अभियांत्रिकी या मधील (स्थापत्य व अभियांत्रिकी आणि तसेच स्थापत्य अभियांत्रिकी या मधील विषयांच्या सर्व गटांशी या संलग्न असलेल्या वास्तुविद्या, आणि नगररचना इत्यादी या विषयांव्यतिरिक्त) आणि किंवा तंत्रज्ञानामधील आणि किमान पदविका, किंवा (II) व विज्ञान शाखेतील या सांविधिक विद्यापीठाची पदवी हवी.

•3. मराठी भाषेचे ज्ञान खूप आवश्यक आहे.

•5. दुय्यम निरीक्षक :– 1. उद्योग निरीक्षक, गट-क संवर्ग या सोडून इतर सर्व या संवर्गासाठी मान्यताही प्राप्त आणि विद्यापीठाची पदवी किंवा आणि महाराष्ट्र या शासनाने पदवीस या समानतुल्य म्हणून मान्य ही केलेली आहे अर्हता.
•2. उद्योग निरीक्षक, गट-क संवर्गाकरीता या शैक्षणिक अर्हता ही खालीलप्रमाणेच राहील :- (1) सांविधिक या विदयापीठाची, अभियांत्रिकी मधील आणि (स्थापत्य अभियांत्रिकी आणि तसेच स्थापत्य व अभियांत्रिकी या मधील विषयांच्या सर्व गटांशी संलग्न असलेल्या या वास्तुविद्या, आणि नगररचना इत्यादी सर्व विषयांव्यतिरिक्त) तसेच किंवा तंत्रज्ञानामधील सर्व किमान पदविका, किंवा (2) तसेच विज्ञान या शाखेतील सांविधिक या विद्यापीठाची पदवी प्राप्त हवी.

•6. तांत्रिक सहायक :– 1. उद्योग निरीक्षक, आणि गट-क संवर्ग सोडता इतर सर्व संवर्गासाठी मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची पदवी प्राप्त हवी किंवा महाराष्ट्र शासनाने पदवीस समानतुल्य म्हणून मान्य ही केलेली अर्हता. 2. उद्योग निरीक्षक, आन गट-क या संवर्गाकरीता शैक्षणिक अर्हता ही खालीलप्रमाणे राहील :- (1) सांविधिक या विदयापीठाची, अभियांत्रिकी या मधील (स्थापत्य व अभियांत्रिकी तसेच स्थापत्य व अभियांत्रिकी या मधील विषयांच्या गटांशी संलग्न ही असलेल्या वास्तुविद्या, व नगररचना इत्यादी सर्वच विषयांव्यतिरिक्त) किंवा तसेच तंत्रज्ञानामधील किमान पदविका, किंवा (2) आणि विज्ञान या शाखेतील सांविधिक विद्यापीठाची पदवी प्राप्त हवी आहे.

•3. मराठी भाषेचे ज्ञान परिपुर्ण आवश्यक आहेच.

•7. कर सहायक :– 1. उद्योग व निरीक्षक, गट-क संवर्ग हा वगळता इतर सर्वच संवर्गाकरिता मान्यताप्राप्त ह्या विद्यापीठाची पदवी किंवा आपल्या महाराष्ट्र शासनाने पदवीस समानतुल्य म्हणून मान्य ही केलेली अर्हता.
•2. उद्योग निरीक्षक, गट-क या संवर्गाकरीता शैक्षणिक आणि अर्हता खालीलप्रमाणेच राहील बघा तर :- (I) सर्व सांविधिक या विदयापीठाची, अभियांत्रिकी या मधील (स्थापत्य अभियांत्रिकी तसेच स्थापत्य अभियांत्रिकी मधील विषयांच्या गटांशी संलग्न असलेल्या वास्तुविद्या, नगररचना आणि तसेच इत्यादी विषयांव्यतिरिक्त) व तंत्रज्ञानामधील किमान पदविका, आणि किंवा तसेच (II) विज्ञान या शाखेतीमधील सांविधिक आणि या विद्यापीठाची पदवी प्राप्त हवी.

•4. मराठी आणि टंकलेखनाचा वेग हा किमान 30 शब्द प्रति व मिनिट आणि इंग्रजी या टंकलेखनाचा वेग हा किमान 40 शब्द प्रति मिनिट तसेच या अर्हतेचे शासकीय वाणिज्य हे प्रमाणपत्र परीक्षा उत्तीर्ण असावे.

•8. लिपिक व टंकलेखक :– 1. उद्योग व निरीक्षक, गट-क संवर्ग वगळता इतर संवर्गाच्यासाठी मान्यताप्राप्त आणि विद्यापीठाची पदवी किंवा आपल्या महाराष्ट्र या शासनाने पदवीस समतुल्य म्हणून मान्यता केलेली सर्व अर्हता.

•2. उद्योग व निरीक्षक, गट-क संवर्गाकरीता शैक्षणिक अर्हता खालीलप्रमाणे राहील बघू शकता :- (1) सांविधिक या नामांकित विदयापीठाची, आणि अभियांत्रिकी मधील {स्थापत्य तसेच अभियांत्रिकी पुन्हा तसेच स्थापत्य अभियांत्रिकी या मधील सर्व विषयांच्या गटांशी संलग्न ही असलेल्या सर्व वास्तुच्याविद्या, आणि नगररचना आणि इत्यादी ईतर विषयांव्यतिरिक्त) आणि किंवा तंत्रज्ञाना मधील सर्व किमान पदविका, आणि (2) सर्व विज्ञान या शाखेतीमधील सर्व सांविधिक या विद्यापीठाची प्राप्त पदवी.

•3. मराठी भाषेचे परिपुर्ण ज्ञान हे आवश्यकच आहेत.

•4. मराठी आणि टंकलेखनाचा वेगहा किमान 30 शब्द प्रत्येक मिनिट व इंग्रजी टंकलेखनाचा वेग किमान 40 शब्द प्रत्येक मिनिट याच अर्हतेचे व शासकीय आणि वाणिज्य प्रमाणपत्र परीक्षा ही उत्तीर्ण असायला हवी.

अशाच सर्व प्रकारच्या जॉब अलर्ट साठी आमच्या Telegram aani WhatsApp groups ला जॉईन व्हा लगेचच.

येथे तुमच्या साठी सर्व माहिती ऊपलब्ध आहे बघू शकता तुम्ही👀✍️🔻

ऑनलाइन अर्ज करण्यासाठीं:- येथे क्लिक करा
PDF जाहिरात download करा:- येथे क्लिक करा
अधिकृत वेबसाइट बघा त्वरीत:- येथे क्लिक करा
Importance For More Job:- Click Here

Leave a Comment