SSC and HSC Exam’s Answer Sheet Writing Important Tips For All Topper Student’s

SSC and HSC Exam’s Answer Sheet Writing Important Tips For All Topper Student’s

दहावी तसेच बारावीच्या विद्यार्थ्यांनो उत्तरपत्रिका
लिहिण्यापूर्वी हया महत्वाच्या सूचना काळजीपूर्वक
लक्षात ठेवा.

SSC & HSC Board Exam 2023: दहावी आणि बारावी च्या विद्यार्थ्यांना उत्तर-पत्रिका लिहिण्याच्य्यापूर्वी ‘या’ अतिशय महत्वाच्या 22 – सूचना सर्वांना लक्षात ठेवायच्या आहे.

महाराष्ट्र बोर्ड राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळा मार्फत नेहमी घेण्यात येणाऱ्या दहावी व बारावीच्या परीक्षांच्या (Dates) तारखा या काही दिवसांपूर्वीच जाहीर करण्यात आलेल्या आहेतच.

तर त्याच्य|नुसार दहावीची परीक्षा ही दिनांक 2 – 25 March या दरम्यान घेतल्या जाणार आहेत. आणि तर पुन्हा बारावीच्या परीक्षा येनाऱ्या दिनांक 21 फेब्रुवारी ते 21 मार्चदरम्यानच्या या कालावधी मधे confum होणार आहे.

आणि त्यामुळेच दहावी व तसेच बारावी च्या परीक्षेमधे उत्तरपत्रिका लिहिण्याच्य्या पूर्वी कोणकोणत्या सूचनांचे पालन हे कराव्याचे आहे , याबाबतीची संपुर्ण माहितीही शिक्षण मंडळाकडून सविस्तर पने सांगण्यात आलेली आहेच.

उत्तरपत्रिका ही लिहिण्याच्या पूर्वी या 22 सूचना चांगल्या प्रकारे दहावी आणि बारावीच्या विद्यार्थीनी- विद्यार्थी यांना काटेकोरपणे लक्षात घ्यावयाच्या आहेत. आणि त्या सूचना नेमक्या कोणत्या आहे? जाणून घ्या लगेचच. ➡️SSC & HSC Board Exam 2023

🖤 परीक्षार्थीनी दररोज त्याच्या जवळ( Holl ticket) प्रवेशपत्र
आणि ओळखपत्र ठेवावे. कारणजेणेकरून तुम्हाला ते
केंद्रावरील पर्यवेक्षक आणि अधिकाऱ्यांना दाखविता येईल.

🖤 पुन्हा प्रत्येक पेपरच्या वेळी पर्यवेक्षका कडून परीक्षार्थीना
बारकोड व स्टिकर हा दिला जाईल. आणि यावेळी विषय
आणि बैठक क्रमांकाची पुरेपूर खात्री करावी व उपस्थिती या
पत्रकावर बैठक क्रमांक, व बारकोड हा स्टिकर क्रमांकासह
सही करावी.

🖤 आणि मग त्याक्यानंतर उत्तरपत्रिकेवर व देलेल्या जागेवरच
बारकोड स्टिकर काळजीपूर्वक चिकटवावा अन्य कोणत्याच
नाही.

🖤 उत्तरपत्रिकेच्या मुख्य या पानावर व पुरवणी उत्तर पत्रिकेवर
ठराविक त्या रकान्यातच बैठक क्रमांक हा अंकात आणि
अक्षरात न चूकता लिहावा आणि सही ही करावी.

🖤 पर्यवेक्षका-कडे उत्तरपत्रिका ही जमा करतानाच ती
सुस्थितीतच असल्याची व सर्वच पानं ही पुरवणी
supliment असल्याची खात्री करुन घ्यावी.

🖤 उत्तरपत्रिकेच्या पेज क्र. 3 पासून लिहिण्यास सुरुवात ही
तुम्ही करावी.

🖤 महत्त्वाचे हे उत्तरपत्रिकेच्या फक्त डाव्या बाजूस समास
सोडावा.पून्हा दोन्ही ही बाजूस हा सोडू नये.

🖤 उत्तरपत्रिकेच्या प्रत्येकच या पानाच्या दोन्ही पण बाजूला
कोणतेही पानफाडू नये किंवा नाहीतर ते शिक्षेस पात्र राहिल…

🖤पर्यवेक्षकाची स्वाक्षरी ही उत्तरपत्रिकेवर व

🖤 पुर्ण पुरवण्यांवर सही असल्याची खात्रीही करावी. शिवाय
उत्तरपत्रिकेबरोबर जोडलेल्या पुरवण्याची संख्या ही
उत्तरपत्रिकेवरील मुख्यपृष्ठावरच लिहावी.

🖤 प्रश्नपत्रिका मिळल्यानंतर प्रत्येक त्या पानावर उजव्या बाजूस
बैठक क्रमांक लिहून 10 मिनिटं फक्त प्रश्नपत्रिका ही
व्यवस्थित प्रकरे वाचावी.

🖤 कच्चे लिखाण पेन्सिलनेच उत्तरपत्रिकेच्या डाव्या हाताच्या
पानावर करावे आणि कच्चे लिखाण असा स्पष्ट उल्लेख हा तुम्ही
करावा.

🖤प्रश्नपत्रिकेवर आणि इतर कोणत्याच कागदावर कच्चे लिखाण
हे करू नये.

🖤एखाद्या प्रश्नाचेव उत्तर हे लिहिण्याच्या पूर्वी समासात अचूक सेक्शन, व प्रश्न, उपप्रश्न क्रमांक हा लिहावा. आणि यासाठी वेगवेगळ्या शाईचा अजिबात वापर करू नयेत.

🖤 एकाच सेक्शनच्या व प्रश्नाच्या वेगवेगळ्या प्रश्न आणि
उपप्रश्नासाठी तुम्ही वेगवेगळ्या पानाचा वापर हा अजिबातच
करू नये.

🖤 परीक्षार्थीने उत्तराचा काही भाग खोडल्यास रांगवल्यास किंवा
त्याल शाईत बदलहा करावा लागला, आणि कोरा भाग हा
त्या ठिकाणी निळ्या किंवा काळ्या या शाईने रेघ मारली
असेल अशाचठिकाणी पर्यवेक्षकाची सही ही घेऊ नये.

🖤 निळ्या किंवा काळ्या शाईचाच वापर हा उत्तरपत्रिकेवर
लिहिताना करावा. आणि जर केला नाही तर मजकुरास मार्क्स
दिलेजाणार नाही.

🔻परीक्षार्थ्याच्याविरुध्द|त खालील-पैकी कोणत्यापण
कारणास्तव पुरेपूर नियमाच्या नुसार कडक शिक्षेची
कारवाईही होऊच शकते.

(अ)= पुस्तक व तसेच नोट्स, काही मजकूर हा असलेला कागद आणि परीक्षा दालनात आणणे, शरीरावर, कपड्यावर मजकूर , कॉपी ही लिहिलेली असणे.

(ब) = आजूबाजूच्या कोणत्यापण परीक्षार्थ्याशी गुपित बोलणे , संपर्क साधणे किंवा एकट्याने अथवा सामुदायिक all कॉपिंग करणे चीटोऱ्या बघून लिहिणे.

(क)= प्रश्नपत्रिका आणि उत्तरपत्रिका अथवा उत्तरपत्रिकेतील पाने किंवा पुरवणी ही परीक्षाक्या वर्गातून बाहेर नेणे अथवा फेकणे,

(ड) =तसेचउत्तरपत्रिका आणि पुरवणी व उत्तरपत्रिका, प्रश्नपत्रिका आदीनची अदलाबदल ही करणे, पुन्हा तसेच इतरांना देणे व घेणे.

(इ)= केंद्रसंचालक किंवा तसेच पर्यवेक्षका व्दारे देण्यात आलेल्या सूचनांचे व्यवस्तीत पालन न करणे किंवा अन्य विचित्र प्रकारचा गैरप्रकार करणे,

उत्तरपत्रिकेत आणि / पुरवणीत प्रक्षोभक / व असांविधानिक भाषेचा वापर, शिवीगाळ लिहिणे आणि धमक्या देणे, तसेच बैठक क्रमांक | फोन नंबर | मोबाईल नंबर क्रमांक| हा देऊन संपर्क साधण्यास सुचविणे | विनंती करणे | याच्याद्वारे स्वतःचीच ओळख ही देणे, व विषयाशी संबंधित हे मान्य नसलेला अन्य गैर मजकूर कॉपी लिहिणे {चुकीची उत्तरेही वगळून} पून्हा तसेच कोणत्याही प्रकाराने तुमची ओळख ही समोरच्याला देणे Ex. {उदा. विशिष्ट खूनाखाणा करणे, आणि चिन्हे काढणे नांव व, पत्ता लिहिणे, आणि शाळेचे / केंद्राचे / गावाचे नांव, आणि अन्य कोणत्याही प्रकारचे ओळख पटविणारी बाब लिहिणे) इत्यादी सर्व प्रकारच्या कृती ह्या केल्यास अशा परीक्षार्थ्याची चौकशी ही करून संबंधित या विषयाची संपादनुक रद्दही करण्यातच येईल.

आणि परीक्षा ही सुरू झाल्यांच्यानंतर परीक्षा ही संपे-पर्यंत
परीक्षार्थ्यास परीक्षाखोली बाहेर आजिबात जाता येणार नाहीत. मात्र पण अपवादात्मक या परिस्थितीमधे पर्यवेक्षकाच्या परवानगीक्यानुसार कदाचित तुम्हास जाताही येऊ शकते.

तसेच प्रत्येक पेपर हा संपण्याच्यापूर्वी 10 मिनिटे अगोदरच इशारा घंटा हा होईलच. आणि मग त्याच्यानंतर सर्व विद्यार्थ्याने उत्तरपत्रिका आणि पुरवण्यांवर काळ्या रंगाचा होलोक्राफ्ट स्टिकर हा सेक्शन प्रत्येकी 1 याच्या प्रमाणेच दिलेल्या त्या जागेवरच बरोबर आणि नीटनेटके पने चिकटवावा. आणि प्रत्येक पेपरच्या शेवटी ही अंतिम घंटा होईल.

आणी अंतिम घंटा ही होताच त्वरीत उत्तरे लिहिणे ही थांबवावे व मूळ – उत्तरपत्रिका आणि पुरवण्या ह्या बरोबर बांधल्याची खात्रीही व्यवस्थित करावी.

व त्याच प्रमाणे मुखपृष्ठावर एकूणच पुरवण्यांची नोंदही करण्यातच यावीच व पर्यवेक्षकाणे सर्वच उत्तरपत्रिका ह्या गोळा करे पर्यत परीक्षार्थ्यांनी आपले आसन हे आजिबात सोडू नयेत.

आणि पुन्हा परीक्षर्थ्यांच्या प्रवेशपत्राचा किंवा ओळखपत्राचा दुरुपयोगहा जेकोणी परीक्षाच्या काळामधे करेल त्याचे आणि संबंधित विद्यार्थ्याचे वर्तन हे अजामीन पात्र आणि दखलपात्र गुन्हा त्याना आहे.

आणि पुन्हा दोन्ही संबंधिता विरुध्द नियमाच्यानुसार कारवाईही केलीच जानार आहे.

उत्तरपत्रिमधे स्केच पेनचा वापर हा तुम्हाला आजिबात करता येणार नाहीत.

आकृत्यानसाठी साध्या सिंपल पेन्सिलचा वापर हा करावा सगळ्यांनी.

भाषा व विषय कृतिपत्रिकाच्या मध्ये आकृत्यांसाठी पेनचाच वापर हा करावा.

परीक्षार्थ्यांना परीक्षागृहामधे मोबाईल📵, इलेक्ट्रॉनिक घड्याळ📟, Pocket Calculator and पुन्हा तत्सम इलेक्ट्रॉनिक्स् उपकरणांचा वापर आजिबात करता येणार नाही remember it student’s.

मंडळाने दिलेले अधिकृत त्यांचे लॉग टेबल Log Table हे वापरावे आणि पेपर संपल्याच्या नंतर परत करावे….

Hall Ticket Ssc Available

Hall Ticket Hsc Available

महत्वाच्या सूचना जारी करण्यात आलेल्या आहेत

Board Exam’s

Leave a Comment